PRIVACY STATEMENT

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Onderstaand treft u een weergave van het gebruik van persoonsgegevens, de verwerking en de bescherming hiervan door Kendes.

Kendes Rentmeesters Veenendaal BV en Kendes Rentmeesters Zwolle BV, hierna; ‘Kendes’ zijn een rentmeesterskantoor waar rentmeesters, taxateurs en juristen aan zijn verbonden. In dit verband adviseert  Kendes over grondzaken in de breedste zin des woords. Hieronder dient in ieder geval te worden verstaan advisering, dienstverlening voor de uitvoering van overheidsopdrachten, dienstverlening in het kader van particuliere opdrachten en opdrachten van bedrijven. Tevens treedt Kendes op als beherend rentmeester voor diverse grondeigenaren. Ook verricht Kendes diverse vastgoedtaxaties en treedt op als  bemiddelaar teneinde gronden aan te kopen, te verkopen danwel te verwerven namens onze opdrachtgever. Deze werkzaamheden dienen te worden samengevat als de ‘dienstverlening’ door Kendes.

Medewerkers van Kendes kunnen tevens vanwege hun specifieke kennis en kunde worden gevraagd en benoemd als deskundige in onafhankelijke commissie in het kader van bijvoorbeeld onteigeningen, diverse schadeprocedures die zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijk van aard zijn, alsook als deskundige in civiele procedures.

Door de uitvoering van deze werkzaamheden en werkzaamheden die hier verband mee houden, verzamelt Kendes persoonsgegevens. Onderstaand treft u een uiteenzetting aan om welke gegevens dit gaat en hoe Kendes omgaat met deze gegevens.

Gegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld hebben uitsluitend betrekking op die van de opdrachtgever of direct verband houden met én noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. In het kader van de werkzaamheden van Kendes betreft dit veelal vastgoedinformatie die geraadpleegd wordt in de openbare registers van het Kadaster en de Kamers van Koophandel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens inzake grondeigendom, bedrijfsgegevens en gegevens die verband houden met de eigendom of het gebruik van de onroerende zaken en daarmee verband houdende (zakelijke) rechten.

Deze gegevens worden alleen en uitsluitend verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening door Kendes aan onze opdrachtgever, het opmaken van producten zoals bijvoorbeeld taxatierapporten en overeenkomsten en werkzaamheden die in het verlengde van de opdracht liggen.

De bewaartermijn van deze gegevens die Kendes hanteert bedraagt 10 jaren na afronding van de dienstverlening, tenzij wet- en regelgeving alsmede regelgeving waar (medewerkers van) Kendes aan gebonden is anders bepalen. Tevens geldt een uitzondering op de bewaartermijn indien dit in het kader van relevante gedrags- en beroepsregels verplicht is.  Indien termijnen van elkaar afwijken, wordt steeds de langste bewaartermijn gehanteerd. Documenten worden digitaal gearchiveerd middels  het ELO Document Management System.

CONTACT

  BERICHT

  Kendes Rentmeesters Veenendaal B.V.
  Wiltonstraat 38
  3905 KW Veenendaal
  Postbus 314
  3900 AH Veenendaal
  0318 – 582150

  Kendes Rentmeesters Zwolle B.V.
  Wiltonstraat 38
  3905 KW Veenendaal
  Postbus 50056
  8002 LB Zwolle
  038 – 8200384